स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप

Ramechhap

About Us

स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप अन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा देहायका पदहरूमा देहायमा उल्लेखित कार्यका लागि तपसिलमा उल्लेखित सेवा करार लिनुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १४ (पन्ध) दिनभित्र लोक सेवा आयोगले तोकेको ढाँचामा यस कार्यालयमाआवेदन पेस गर्न सूचित गरिन्छ।

अ. न. मी. (चौथो )

Basic Information

  • No. of Openings 2
  • Job Category Health/Pharma/Biotech/Medical/R&D
  • Job Location Ramechhap
  • Job Level Mid Level
  • Salary प्रतिष्ठानको नियमानुसार ।
  • Province Province No. 3
  • Desired Candidate Both(Male, Female)
  • Expiry date 2021-01-24

Job Description

स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप अन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा देहायका पदहरूमा देहायमा उल्लेखित कार्यका लागि तपसिलमा उल्लेखित सेवा करार लिनुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १४ (पन्ध) दिनभित्र लोक सेवा आयोगले तोकेको ढाँचामा यस कार्यालयमाआवेदन पेस गर्न सूचित गरिन्छ।

कार्यक्रमको नाम: २४ घन्टे प्रसूति सेवा सञ्चालनका लागी जनशक्ति व्यवस्थापन।
पद:  अ. न. मी. (चौथो )
पद सख्या: 2
काम गर्नु पर्ने स्थान: फर्पु 1 भुजी 1

1. दरखास्त दिने स्थान-स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप 
2. पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू - नेपाली नागरिकताको फोटोकपी. जालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो दुई प्रति, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्बन्धित व्यावसायिक परिषदमा दतां भएको । प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, कार्य अनुभवको पत्र । 
3. परीक्षा दस्तुर - साली तहका लागि रु.१,०००/- र चौथो तहका लागि रु.५००/
4. परीक्षाको किसिम - लिखित तथा अन्तर्वातां 
5. परीक्षा सञ्चालन मिति (लिखित तथा अन्तर्वाता) - 2077/10/11
6. (कार्यअवधि जिम्मेवारी सेवा सुविधा - स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार। 
7. स्थानीय र एस.बी.ए. तालीम प्राप्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ। 
8. थप जानकारीका लागि ०४८-४०००७९ सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ।

पदपूर्ति समिति 
स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप

 

Apply Instruction

प्रदेश सरकार 
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय 
स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप
बागमती प्रदेश