नेपाल खानेपानी संस्थानले करार सेवा तर्फ बिभिन्न जिल्लामा १३५ जना कर्मचारी माग्यो। सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेले पनि APPLY गर्न पाउने। APPLY गर्नको लागि यहाँ CLICK गर्नुहोस्।

                                                                                     VACANCY ANNOUNCEMENT!! 

                                                                                          GOVERNMENT JOBS!!

                                                                                            नेपाल खानेपानी संस्थान 

 

This vacancy was published in GorkhaPatra Daily on, February 10, 2018