Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

नेपाल बैंक लिमिटेडमा जागिर खुल्याे ||

नेपाल बैंक लिमिटेडले आवश्यक निम्न पदमा बढीमा २ वर्षका लागि करारमा भर्ना गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका तथा कुनै बात कसुर नलागेका इच्छुक नेपाली नागरिकले आफुले प्राप्त गरेको नागरिता तथा यस.यल.सी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता तथा तोकिएको न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि र हालसालै खिचिएको ३ प्रति फोटो सहित  यो सूचना गोरखापत्र दैनिकमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र रितपूर्वकको दरखास्त फारम भरी यस विभागमा बुझाउन हुन यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ  | 
रीत नपुगी र म्याद नाघी पर्न आएको दरखास्त उपर कुनै कारबाही हुने छैन  |