Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

प्रदेश लोक सेवा आयोग - लुम्बिनी प्रदेश - रोजगार अवसर।

Lumbini Lok Sewa Aayog Vacancy

लुम्बिनी प्रदेश-प्रदेश लोक सेवा आयोगले सहायकस्तर पाँचौचौथो तह का अप्राविधिक पदहरुको निम्ति खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सार्वजनिक गरेको छ।