नेपाल पुलिस स्कुल

Kathmandu

About Us

नेपाल पुलिस स्कुल

शिक्षक (मा.वि. तह तृतीय श्रेणी)

Basic Information

  • No. of Openings 1
  • Job Category Education
  • Job Location Kathmandu
  • Job Level Mid Level
  • Province Province No. 3
  • Desired Candidate Both(Male, Female)
  • Expiry date 2021-03-01

Job Description

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस विद्यालयमा रिक्त रहेका देहायका पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले निम्न योग्यता पुगेका ४० वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ।

तह/पद: मा.वि. तह तृतीय श्रेणी
विषय: अङग्रेजी
संख्या: १(एक)
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: स्नातकोत्तर तहमा कम्तीमा द्धितिय श्रेणीमा उत्तीर्ण

१) तलब स्केल : नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
२) दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति : २०७७/११/१७ गते (कार्यालय समय भित्र)
३) दरखास्त फारम पाइने स्थान : नेपाल पुलिस स्कुल, सामाखुसी, काठमाडौं।
४) परीक्षाको किसिम : लिखित, प्रयोगात्मक र मौखिक।

Apply Instruction

थप जानकारीको लागी : ०१-४३५६१६०, ५८५१२८४२४०
(पदपूर्ति समिति)
नेपाल पुलिस स्कुल, सामाखुसी

Expired