सिदिङ्वा गाउँपालिका

About Us

यस गाउँपालिकामा आवश्यक देहाय बमोजिमका प्राविधिक कर्मचारीहरु करारमा पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक योग्यता प्राप्त नेपाली नागरिकले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात (७) दिन भित्र गाउँपालिकाको कार्यालय साब्लाखु, ताप्लेजुङमा आवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। 

अ.सव-इन्जिनियर

Basic Information

  • No. of Openings 1
  • Job Category Construction/Engineering/Architects
  • Salary प्रतिष्ठानको नियमानुसार ।
  • Expiry date 2021-01-19

Job Description

यस गाउँपालिकामा आवश्यक देहाय बमोजिमका प्राविधिक कर्मचारीहरु करारमा पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक योग्यता प्राप्त नेपाली नागरिकले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात (७) दिन भित्र गाउँपालिकाको कार्यालय साब्लाखु, ताप्लेजुङमा आवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। 

विज्ञापन नं.: ०९-२०७७/०७८
पदको विवरण: सव-इन्जिनियर
तह: पाँचौ
पद संख्या:
सेवा: करार 
आवेदन दस्तुर:  ४००।-

योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तिर्ण। 

आवश्यक कागजातः व्यक्तिगत विवरण, नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र (नेपाल बाहिरको प्रमाण मात्र भए, नेपालको विश्वविद्यालयबाट equivalence गरिएको प्रमाणपत्र), कार्य अनुभव भए अनुभवको प्रमाणपत्रहरू तथा अन्य कागजातहरु । 

आवेदन शुल्क बुझाउने विवरण: 
बैंक: लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, सिदिङ्वा शाखा, साब्लाखु, ताप्लेजुङ 
खाता नं. : ०९३०३००००२१ (सिदिङ्वा गा. पा. आन्तरिक राजस्व खाता) 

दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७७/१०/०५ 

उमेरः पुरुषहरुको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको, महिलाहरुको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको।

Apply Instruction

नोटः इच्छुक उम्मेद्वारले इमेल (sidingbarmtpj@gmail.com) मार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।

इमेल मार्फत आवेदन दिने प्रकृयाबारे थप सम्पर्कको लागी क.अ. नारायण अर्याल ९८५२६४४६९९ आवेदन परेका मध्येबाट छोटो सुची (short list) प्रकाशन पश्चात परिक्षाको मिति तोकिने छ। यस सूचनामा उल्लेख नभएका बिषयहरुको हकमा यस गाउँपालिकाको ‘करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४' बमोजिम हुनेछ। (पुनश्च: अनुभवी र स्थानीयलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

सिदिङ्वा गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
साब्लाखु, ताप्लेजुङ
१ नं. प्रदेश, नेपाल