वन तथा वातावरण मन्त्रालय

Kathmandu

About Us

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

Engineer

Basic Information

  • No. of Openings 2
  • Job Category Construction/Engineering/Architects
  • Job Location Kathmandu
  • Job Level Mid Level
  • Salary Negotiable
  • Province Province No. 3
  • Desired Candidate Both(Male, Female)
  • Expiry date 2021-10-22

Job Description


नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना
आयोजना समन्वय ईकाई
हात्तिसार, काठमाण्डौ

यस पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना संचालन भएका जिल्ला सल्यान र रोल्पामा चालु आर्थिक वर्षका लागि २ जना सव-इन्जिनियर आवश्यक भएकोले पदपूर्तिका लागि तपसिल बमोजिमको योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त निवेदन आह्वान गरिएको छ । तोकिए वमोजिमका कागजातहरुको प्रतिलिपी साथ आफ्नो बायोडाटा (CV) संलग्न गरि यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले २० (विस) दिन भित्र Email address: ashamlt2020@gmail.com मा निवेदन पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट Civil/ Irrigation/Agriculture Engineering विषयमा प्रविणता प्रमाण पत्रतह (Diploma) वा सो सरह उतिर्ण गरेको।।

• कार्य अनुभव : नेपाल सरकारको कुनै निकाय, प्रतिष्ठित वा संस्थामा कम्तिमा १ वर्षको अनुभव भई कम्प्यूटरमा राम्रो ज्ञान भएको ।

४. उमेरको हद : १८ बर्ष पुरा भई ४५ बर्ष ननाघेको ।

५. पदमा रहि गर्ने पर्ने कामको विवरण : आयोजनाबाट तयार गरिएको TOR बमोजिम हुनेछ ।

६. सेवा सुविधा : आयोजनाको नियमानुसार ।

७ लिखित परीक्षा, अन्तवार्ता र कम्प्यूटर शिप परिक्षणः सुर्खेतममा हुनेछ । विषेश परिस्थितिको ___अवस्थामा यस आयोजनाको निर्णयानुसार हुनेछ ।

८. लिखित परिक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुले दरखास्त साथ पेश भएका कागजातहरुको सक्कल प्रति अन्तवार्ता तथा कम्प्यूटर शिप परिक्षणमा सहभागी हदा अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।

९. रितपूर्वक भै नआएका आवेदनहरुलाई छनौट प्रक्रियामा समावेश गरिने छैन ।