स्तुपा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि.

Kathmandu

About Us

स्तुपा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि.

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (Chief Ex…

Basic Information

  • No. of Openings 1
  • Job Category Bank/Financial Institution
  • Job Location Kathmandu
  • Job Level Top Level
  • Province Province No. 3
  • Desired Candidate Both(Male, Female)
  • Expiry date 2021-04-10

Job Description

 

यस संस्थाको लागि करार सेवा अर्न्तगत निम्न कर्मचारी आवश्यक परेको हुनाले काम गर्न इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त आव्हान गरिएको छ।

पद: प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (Chief Executive Officer)
संख्या: १
आवश्यक न्यूनतम योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयवाट जन प्रशासन (Master of Public Administration)/व्यवस्थापन  (Management) संकायमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण। सम्वन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त नकाटेको गरेको । क्याम्पस/अस्पताल प्रशासन, व्यवस्थापन तथा योजना तर्जुमा समेतमा विशेष अनुभव भएको ।
उमेरको हद: ५५ वर्ष
फारम दस्तुर: १५००/

१) दरखास्त दिने स्थान : स्तुपा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि. जोरपाटी, काठमाण्डौ ।
२) दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु : नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, माथि उल्लेख भए अनुसार आफुले दरखास्त दिने पद सँग सम्बन्धित आवश्यक न्यूनतम योग्यता, अनुभव, तालीमका प्रमाणपत्रहरु, चारित्रिक प्रमाणपत्रहरु, दरखास्त दस्तुर वुझाएको नगदी रसिद । विदेशी वोर्डवाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको भए समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र ।
३) परीक्षाको किसिम, परीक्षा हुने मिति र स्थान : पछि तोकिने छ ।

 

Apply Instruction


स्तुपा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि.
गोकर्णेश्वर न. पा. ५, जोरपाटी
आवश्यक्ता सम्वन्धी सूचना
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७ १२/१३

Expired