नेपाल पुलिस स्कुल

Kathmandu

About Us

नेपाल पुलिस स्कुल

शिक्षक (आधारभुत (साविक प्रा.वि.) तह ततीय श्रेणी)

Basic Information

  • No. of Openings 1
  • Job Category Education
  • Job Location Kathmandu
  • Province Province No. 3
  • Desired Candidate Both(Male, Female)
  • Expiry date 2021-03-01

Job Description

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस विद्यालयमा रिक्त रहेका देहायका पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले निम्न योग्यता पुगेका ४० वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ।

तह/पद: आधारभुत (साविक प्रा.वि.) तह ततीय श्रेणी 
विषय: ग्रेड
संख्या: १(एक)
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: प्रमाणपत्र तह वा + २ मा कम्तीमा द्वितिय श्रेणीमा उत्तीण (मन्टेस्वरी तालिम प्राप्त) 

१) तलब स्केल : नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
२) दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति : २०७७/११/१७ गते (कार्यालय समय भित्र)
३) दरखास्त फारम पाइने स्थान : नेपाल पुलिस स्कुल, सामाखुसी, काठमाडौं।
४) परीक्षाको किसिम : लिखित, प्रयोगात्मक र मौखिक।

Apply Instruction

थप जानकारीको लागी : ०१-४३५६१६०, ५८५१२८४२४०
(पदपूर्ति समिति)
नेपाल पुलिस स्कुल, सामाखुसी

Expired