Jobs In Nepal
Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा २४९ कर्मचारीको आवस्यकता

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको केन्द्रिय कार्यालय. छेत्रीय कार्लाया र शाखा कार्यालयहरुमा रिक्त रहेको निम्न तह र पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले आवस्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका तथा कुनै बात/कसुर  नलागेका इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ |बैंकले तोकेको दरखास्त फारममा भर्नु पर्ने सम्पूर्ण विवरण भरि सो साथ् आफुले प्राप्त गरेको नागरिकता तथा एस.एल.सी. वा सो सरह र सो भन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्र  तथा ट्रांस्क्रिप्तहरुको प्रतिलिपि स्वयम् ले प्रमाणित गरि हालसालै खिचिएको २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो टासी यस बैंकको केन्द्रिय कार्लाया सिंहदरबर प्लाजा काठमाडौँमा पेस गर्नु पर्नेछ | दरखास्त फारम यस बैंकको केन्द्रिय कार्यालय सिंहदरबर प्लाजाबाट रु १००/- नगद तिरी प्राप्त गर्न सकिन्छ | परिक्षा दस्तूर यस बैंकको "आम्दानी अन्यको अन्य " लेखा कोड न. ९५९९०२००० हिसाबमा जम्मा गरेको सक्कली अर्धकट्टी भोउचेर दरखास्त फारमसाथ् पेस गर्नु पर्नेछ | 

1. Position                 : सहायक प्रबन्धक
   No. of Vancanies   : 69
   Level                       : 6
   Department            : Administration
   Advertisement No : 29/073/74

2. Position                 : वरिष्ठ सहायक
   No. of Vancanies    : 19
   Level                        : 5
   Department             : Administration
   Advertisement No  : 30/073/74

3. Position                  : वरिष्ठ सहायक (नगद)
   No. of Vancanies    : 50
   Level                        : 5
   Department              :  Administration
   Advertisement No   : 31/073/74

4. Position                   : वरिष्ठ सहायक (कम्प्युटर अपरेटर)
   No. of Vancanies     : 6
   Level                         : 5
   Department               : Administration
   Advertisement No    : 32/073/74


5. Position                   :  सहायक 
   No. of Vancanies     : 55
   Level                         : 4
   Department               : Administration
   Advertisement No    : 33/073/74

6. Position                    : सहायक (नगद)
   No. of Vancanies       : 50
   Level                           : 4
   Department                : Administration
   Advertisement No     : 34/073/74

Instructions to Apply:
>Application form and Syllabus is available at www.rbb.com.np in Career Notice section . OR Click the link: http://goo.gl/0Q7cOU. You can also view the detailed Advertisement at: http://goo.gl/oe0hOA

> Submit the fully filled application form directly to: 

      Rastriya Baninjya Bank,
      Central Office,
      Singhadurbar Plaza, Kathmandu

बिस्तृत जानकारीको लागि तल दिइएको बिज्ञापन हेर्न सक्नु हुनेछ  |