Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

५५१ को लागि रोजगारीको अवसर

नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी सहायेक निरीक्षक (जनपद) पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान अनुसार पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट रु १० |- को टिकट टासी (स्वय उपस्थित भई) दरखास्त आव्हान गरिन्छ |

In the mentioned advertisement, the total number required is 551.

  • Khulla – 290
  • Ladies – 49
  • Madheshi – 68
  • Dalit – 36
  • Janajati – 77
  • Police Family – 11
  • Pachhadiyeko Xetra – 13

For the mentioned vacant post,

  • minimum level of education is+2.
  • And age range is 18-24. 
  • The form distribution and registration date: 2013/5/12 – 2071/6/10.

Download all details from here. [Click Here]