Blog

Kumari Job is the perfect platform if you are looking for jobs and also looking for candidates.

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकारणमा कर्मचारीहरुको आवश्यकता

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकारणलाई उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण कार्य सम्पादनका लागि विशेषज्ञ जनशक्तिको सेवा  आवश्येक परेकोले नेपाल नागरिक उड़डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुबिधा सम्बन्धि नियमावली. २०५६ को नियम ४.११ (क) बमोजिम बढीमा ६ महिनाका लागि देहाय बमोजिमको जनशक्ति करारमा नियुक्ति गर्न देहायको योग्यता र अनुभव भएका नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मिति २१ दिनभित्र रिक्तपुर्बकको दरखास्त आव्हान गरिएको छ |

Get Details from given links: Digital View | Nepal Chautari