GOVERNMENT JOBS!! लालबन्धी नगरपालिकाले थुप्रै संख्यामा कर्मचारी माग्यो। साधारण लेखपढ गर्न जान्नेले पनि APPLY गर्न पाउने। आजै APPLY गर्नुहोस्।

Jan 26, 2018

Government jobs!

                                                                             VACANCY ANNOUNCEMENT!!

                                                                                     GOVERNMENT JOBS!!

                                                                              LALBANDHI NAGARPALIKA!!

 

This vacancy was published in Annapurna Post on January 26, ,2018

Loading Comments...


Submit your comments