SALAPA BIKAS BANK Ltd.

Khotang

About Us

SALAPA BIKAS BANK Ltd.

अधिकत (छैटौं)

Basic Information

  • No. of Openings 4
  • Job Category Bank/Financial Institution
  • Job Location Khotang
  • Job Level Mid Level
  • Province Province No. 1
  • Desired Candidate Both(Male, Female)
  • Expiry date 2021-03-09

Job Description

यस बैंकको रिक्त रहेको तपशीलमा उल्लेखित पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त आह्वान गरिएको छ । रित नपुगेको दरखास्त उपर कनै कारबाही गरिने छैन । 

पद: अधिकत (छैटौं) 
संख्या: ४(चार)
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उतिर्ण

Apply Instruction

नोट :- उमेरको हद दरखास्त दिने अन्तिम दिन १८ वर्ष पूरा भई ३५ (महिलाको उमेदवारको हकमा ४० वर्ष ननाघेको)। परीक्षाको पाठ्यक्रम बैंकको वेवसाइटबाट डावनलोड गर्ने सकिनेछ। परीक्षा तालिका सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६ औ दिन बैंकको सूचना पाटीमा प्रकाशित गरिनेछ ।

पदपूति समिति 
सालपा विकास बैंक लिमिटेड 
SALAPA BIKAS BANK Ltd.
“नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त खोटाङ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको 'ख' वर्गको वित्तीय संस्था"

दिक्तेल-२, खोटाङ,
फोन नं. ०३६-४२०६३८ 
फ्याक्स नं. ०३६-४२०६३९ 
ईमेल : salapabikashbank@gmail.com